VOP

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI ITB ENGINEERING & PRODUCTION s.r.o.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.2 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují práva a povinnosti smluvních stran, tj. dodavatele a odběratele, vyplývající z obchodní spolupráce uzavřené mezi společností ITB Engineering & Production s.r.o., IČO 03223264, se sídlem Lišov, Za Cihelnou 956/4, PSČ 373 72, spisová značka 22885 C vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích jako prodávajícím, případně zhotovitelem (dále jen „dodavatel“) a kupujícím, případně objednatelem (dále jen „odběratel“)

2. PŘEDMĚT

2.1 Předmětem dodávky je výrobek, zboží či služba dle písemné objednávky odběratele písemně odsouhlasené dodavatelem, respektive dle smlouvy.

3 SMLUVNÍ VZTAH

3.1 Smluvní vztah mezi dodavatelem a odběratelem se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění a dále pak těmito VOP, které tvoří nedílnou součást tohoto vztahu.

3.2 Odběratel souhlasí s těmito VOP dodavatele v objednávce podané doporučeným dopisem, elektronicky či jinou cestou. V případě nesrozumitelnosti znění VOP je odběratel toto povinen oznámit dodavateli nejpozději před oboustrannou akceptací objednávky; v opačném případě jsou pro něj tyto VOP bez dalšího závazné.

3.3 Změny a doplnění smluv, objednávek a/nebo těchto podmínek a jakékoli vedlejší ujednání musejí být písemné. Odchylná ujednání mezi dodavatelem a odběratelem na jiných podmínkách než je uvedeno v těchto VOP jsou nadřazena těmto VOP.

3.4 Modifikace smluv, objednávek či VOP v jiné formě než písemné je výslovně vyloučena. VOP se aplikují na všechny smlouvy a/nebo objednávky uzavřené mezi smluvními stranami. VOP jsou trvale přístupné na webových stránkách dodavatele.

3.5 Smlouvy, na něž se vztahují tyto VOP, nevejdou v platnost, dokud dodavatel nepotvrdí objednávku odběrateli písemně. Stejně tak technické údaje, ilustrace, kresby, hmotnosti a rozměry, jakožto pokyny, podklady a materiály doprovázející nabídku nejsou závazné, dokud je dodavatel nepotvrdí písemně.

3.6 Změny v již potvrzené objednávce jsou možné pouze výjimečně, a to výlučně v písemné formě. Dodavateli vzniká nárok na úhradu veškerých nákladů vzniklých v souvislosti s plněním objednávky do okamžiku její změny.

3.7 Odběratel je povinen uvádět vždy jen pravdivé údaje a konkrétní, nezaměnitelné technické zadání předmětu objednávky. V případě, že odběratel dodá dodavateli nepravdivé údaje a nesprávné technické zadání předmětu objednávky, je si odběratel vědom právních důsledků takového jednání, včetně nároku dodavatele na náhradu škody. Dodavatel je oprávněn, nikoliv však povinen, správnost zadání konstrukčního zpracování výrobku zadaného odběratelem, před vlastním zpracováním výrobku ověřit.

3.8 Odběratel je povinen poskytovat dodavateli po celou dobu trvání smluvního vztahu veškerou potřebnou součinnost.

3.9 Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za konstrukční zpracování výrobku, které vyrobil přesně dle konkrétního zadání odběratele a z toho plynoucích, jakýchkoliv provozně bezpečnostních rizik. Dodavatel je oprávněn, nikoliv však povinen, správnost zadání konstrukčního zpracování výrobku zadaného odběratelem, před vlastním zpracováním výrobku ověřit.

3.10 Dodavatel není odpovědný za nesplnění jakékoli povinnosti, jestliže toto nesplnění bylo způsobeno překážkou, která nezávisela na jeho vůli a ohledně které nebylo možno rozumně očekávat, že by s ní počítal v době uzavření smlouvy, nebo že by tuto překážku nebo její důsledky byl schopen odvrátit. Zejména, nikoli však výlučně, se pak touto překážkou rozumí jakákoli událost způsobená tzv. vyšší mocí, kterou se rozumí např. živelná událost, svévolné jednání třetích osob, válečný stav nebo změna politické situace, která vylučuje nebo nepřiměřeně ztěžuje výkon práv a povinností ze smlouvy vyplývajících.

3.11 Dodavatel je oprávněn využívat za účelem plnění smlouvy třetích osob i bez souhlasu odběratele.

3.12 Skutečnost, že některá ze smluvních stran neusiluje o náhradu za porušení sjednané povinnosti nebo netrvá na důsledném splnění některé povinnosti, prohlášení či podmínky těchto VOP nebo smlouvy neznamená, že následné jednání, které by jinak jednoznačně představovalo porušení smlouvy, nebylo platné, lze jej ovšem pokládat za účinné pouze za předpokladu, že důsledek z něho vyplývající bude pro každý takový jednotlivý případ uplatněn písemně.

4. DODACÍ PODMÍNKY

4.1 Jestliže není ujednáno písemně jinak, probíhá převzetí zboží odběratelem v provozovně dodavatele.

4.2 Nebezpečí škody na zboží přechází na odběratele okamžikem předání, případně předáním k dopravě.

4.3 Odběratel je povinen dostatečně překontrolovat zboží při jeho odběru. Odběratel stvrzuje svým podpisem dodacího listu souhlas se záručními podmínkami a reklamačním řádem.

4.4 Není-li dodací lhůta dohodnuta písemně, mají jakékoli dodací lhůty a termíny pouze informativní charakter.

4.5 Dohodnutá dodací lhůta začíná nejdříve po zaslání potvrzení objednávky, ale ne dříve, než jsou jasné všechny podrobnosti týkající se plnění smlouvy a dokud nebyly obdrženy všechny podklady, které mají být dodány zákazníkem, i případné dohodnuté zálohové platby. Změna požadavku odběratele je platná pouze tehdy, pokud tuto změnu dodavatel potvrdí písemně. V každém

případě se tímto prodlužuje dohodnutá dodací lhůta po dobu, dokud dodavatel nevyhodnotí proveditelnost změny, a po dobu nezbytně nutnou pro vyřízení upravených pokynů.

4.6 Odběratel je v prodlení s přijetím, jestliže bez závažného důvodu nepřijme, odmítne, zabrání nebo jakýmkoli jiným způsobem brání dodání zboží nebo poskytnutí služby. Nemůže-li být dohodnutá dodací lhůta splněna z důvodů, které nevznikly zaviněním dodavatele, má právo dodavatel uskladnit zboží na náklady a riziko zákazníka. Po marném uplynutí lhůty 30 dnů je dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit a v případě, že za prodlení je odpovědný zákazník, je dodavatel oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody ve výši 100% ceny zboží nebo služby.

5 KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Dodavatel sdělí cenu odběrateli, jejíž návrh je uveden v nabídce (cenové nabídce) a kupující učiněním objednávky její cenu akceptuje.

5.2 Nebezpečí škody na Díle nebo Zboží přechází na Partnera okamžikem předání

5.3 Cena není trvale neměnná a je přímo úměrná pohybům cen za suroviny na trhu. Dodavatel si vyhrazuje právo na základě tohoto cenu změnit za podmínek dále uvedených.

5.4 V případě změny zadání požadavků ze strany odběratele si dodavatel vyhrazuje právo na změnu ceny výrobku/služby a dodací lhůty v rozsahu úměrné změně požadavků odběratele.

5.5 V případě změny ceny dodavatel neprodleně informuje odběratele a po písemném souhlasu ze strany odběratele je oprávněn cenu výrobku/služby změnit.

5.6 Pokud nebyly písemně dohodnuty jiné podmínky, splatnost faktur je 14 dnů od data vystavení faktury. Pokud platba nebude provedena do konce data splatnosti (rozhodující je den připsání plné výše fakturované částky na účet dodavatele), je odběratel automaticky v prodlení s placením.

5.7 V případě, že odběratel nezaplatí za dodané zboží v dohodnutém termínu, zavazuje se zaplatit dodavateli smluvní pokutu a to 0,1% z celkové nezaplacené částky za každý započatý kalendářní den prodlení.

5.8 V případě, že odběratel nezaplatí celou kupní cenu v době splatnosti faktury, má dodavatel právo od smlouvy odstoupit. V tomto případě není dotčen nárok dodavatele na náhradu škody.

6 VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

6.1 Zboží zůstává majetkem dodavatele, dokud není v plné výši odběratelem zaplacena cena i veškeré náklady spojené s jeho dodáním. Dodavatel je oprávněn a zplnomocněn kdykoli zapsat výhradu vlastnického práva u příslušného státního úřadu na příslušném místě. Na vyžádání bude odběratel v procesu registrace nápomocen. Odběratel zajistí, aby dodané zboží bylo po dobu trvání výhrady vlastnického práva udržováno v dobrém stavu a vhodně pojištěno.

7 REKLAMACE VAD A RUČENÍ ZA VADY

7.1 Dodavatel poskytuje odběrateli na výrobky dodavatele záruku v délce 24 měsíců ode dne převzetí zboží.

7.2 Povinností odběratele je bezprostředně po dodání zkontrolovat dodané zboží nebo služby, zda je bez podstatných vad, úplné a správné. Odběratel má povinnost okamžitě, písemně a podrobně informovat dodavatele o jakýchkoli zjevných vadách, nejpozději však do 8 dnů po dodání. Neoznámení vad ve stanovené lhůtě znamená schválení zboží nebo služeb. Po schválení zboží nebo služeb či uplynutím záruční doby veškerá záruční práva zákazníka končí.

7.3 Záruka se nevztahuje na žádné, při zpracování výrobku použité, materiály dodané odběratelem a na konstrukční řešení zadaná odběratelem a z tohoto titulu vyplývající bezpečnost a funkčnost výrobků.

7.4 Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení dodaného zboží, na vady způsobené atmosférickými poruchami, živelnými pohromami, nesprávným skladováním, neodborným zacházením a rušivým zásahem třetích osob.

7.5 Pokud odběratel použije dodané zboží k dalšímu zpracování, má se za to, že je důkladně prohlédl a to včetně vynaložení odborné péče a konstatoval, že jsou v pořádku. Nároky odběratele na úhradu škody způsobené po dalším zpracování dodaného zboží (např. jeho zabudování do vyššího celku) jsou vyloučeny.

7.6 Záruční doba v případě nepřevzetí zboží odběratelem ve sjednaném termínu běží od tohoto termínu. Obdobně platí i v případě zadržení zboží dodavatelem z titulu neplacení odběratelem.

7.7 Odběratel je povinen nahlásit zjištěné zjevné vady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 dnů od převzetí, jinak záruka zaniká. Později je odběratel oprávněn uplatnit nároky z vad, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody.

7.8 Reklamaci je odběratel dodavateli povinen oznámit neprodleně písemnou formou a to výlučně doporučeným dopisem, e-mailem, nebo prostřednictvím datové schránky s přesným popisem a dokumentací reklamované vady.

7.9 O oprávněnosti reklamace je dodavatel oprávněn přesvědčit se prostřednictvím svých zástupců.

7.10 Dodavatel neodpovídá za vady, které byly způsobené užíváním zboží v rozporu s účelem, ke kterému je určeno, za vady, které byly způsobeny vadným skladováním po dodání zboží, a za vady, jejichž původ spočívá v okolnostech, které nebylo možno odvrátit.

7.11 V případě oprávněnosti reklamace dodavatel reklamaci uzná a dohodne se s odběratelem na způsobu nápravy vady.

7.12 V případě neoprávněné reklamace odběratele, zvláště při upozornění na vadu zboží, na kterou byl dodavatelem upozorněn při převzetí, odběratel nemá právo na náhradu škody plynoucí z této vady. Odběratel je přitom povinen uhradit dodavateli náklady spojené s šetřením této vady.

8 MÍSTO SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOSTI

8.1 Místem soudní příslušnosti jsou obecné soudy v Českých Budějovicích.

9 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 Tyto VOP přijaté společností ITB Engineering & Production s.r.o nabývají účinnosti dnem 1.1. 2017 a od tohoto data se stávají nedílnou součástí uzavřených smluvních vztahů.

9.2 Prodávající je oprávněn tyto VOP jednostranně změnit, případně vydat nové VOP, které je povinen před účinností změny nebo vydání nových VOP zveřejnit na svých internetových stránkách přístupných pro odběratele dálkovým způsobem.


Kontakt

ZAVOLEJTE NÁM
Máte konkrétní dotaz, představu či požadavek? Rádi Vám pomůžeme a domluvíme další postup. Kontaktujte nás na tel. čísle +420 608 237 471

POŠLETE NÁM EMAIL

Je Váš dotaz obsáhlejší či obecnější? Pošlete nám ho na e-mail info@itb-ep.cz a my po jeho zpracování navrhneme nejvhodnější řešení